Axudas de Emerxencia Social do Concello de Vigo. Infórmate para esixir dereitos sociais!

As compas de Berri-Otxoak o din así: Infórmate, reúnete con outras persoas e defende os dereitos sociais!

Estes camiños tratamos de andar, e semella que o tempo de loita na rúa, nos despachos, nos rexistros presentando escritos... deron froitos. Nos últimos meses denunciamos a opacidade na xestión das axudas emerxencia municipais (AEM), a ausencia dun protocolo que respectara o procedemento administrativo legalmente establecido. Problemas que nos deixaban nunha situación de indefensión ante unha administración xorda ante a realidade social que viven as persoas.

A presión e as razóns que fomos quen de colocar trouxeron o recoñecemento da necesidade dun procedemento. Agora o concello recoñece que podemos presentar "a solicitude e documentación requirida no Rexistro Xeral do Concello ou nos Centros Municipais de Servizos Sociais onde están as diferentes UTS."

Seguiremos pendentes de que as AME se resolvan coa mesma axilidade, xa que os responsables municipais dos servizos sociais apuntaron nalgún encontro que cumprir co procedemento podería ser sinónimo de atrasos na resolución.

A crise económica que sufrimos as persoas, o desemprego, a precariedade, as pensións de miseria, a cesta da compra que non para de subir, os elevados prezos da vivenda, colocan a cada vez máis persoas en dificultades para ver cubertas as súas necesidades máis básicas. Isto fai que cada vez máis persoas véxanse na necesidade de acudir a servizos sociais para solicitar diferentes prestacións sociais coas que cubrir os mínimos para a vida: alimentación, vivenda, saúde… Por todo isto, estamos a informar das prestacións sociais que temos en Galiza e en Vigo, para facermos da información unha ferramenta máis na loita polos dereitos de todas.

O concello vén de colgar na web a información sobre as Axudas de Emerxencia Municipais. Se tes dificultade para rematar o mes acode a falar coa traballadora social da túa zona (lembra pedir o resgardo) ou directamente ao rexistro e solicita a AEM do concello. Hoxe ollamos para as axudas municipais, pero nuns días contaremos as mudanzas lexislativas en relación ás prestacións sociais da Xunta: RISGA e Axudas de Inclusión Social.

AXUDAS de EMERXENCIA SOCIAL

Os servizos sociais municipais, traballan co obxectivo de garantir a atención das necesidades básicas do conxunto da poboación, especialmente dos colectivos con maiores dificultades de inserción, de acordo cos principios da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de Servizos sociais de Galicia.

En xeral, e como metodoloxía de traballo, os servizos sociais municipais prestan unha atención integral ás persoas baseada no esforzo da súa autodeterminación e a potenciación dos seus propios recursos e os do seu contorno familiar e comunitario, contando cun conxunto de prestacións entre as que se inclúen as axudas municipais como resposta ás carencias graves na cobertura das necesidades básicas.

Para acadar ese fin apróbase o presente marco de actuación para o desenvolvemento dos procedementos aplicables para o outorgamento das axudas directas non periódicas, de caracter individual e de emerxencia, para o ano 2014, no marco xurídico definido na normativa reguladora das subvencións públicas e de acordo cos criterios normativos e regulamentarios aprobados polo Concello de Vigo de forma especifica, en relación coas subvencións, dentro das bases de execución orzamentaria.

:: Como facelo

- Presencialmente

- Presentando a solicitude e documentación requirida no Rexistro Xeral do Concello ou nos Centros Municipais de Servizos Sociais onde están as diferentes UTS.

Consulte que Unidade de Traballo Social (UTS) lle corresponde.

Direccións e Teléfonos das UTS.

:: Prazos

Durante todo o ano.

:: Documentación requirida

- Solicitude de axuda de emerxencia social

- DNI. De todas as persoas que convivan coa persoa solicitante e libro de familia se é o caso.

- Xustificante de ingresos familiares. Nóminas, certificados pensiones, IRPF do último exercicio realizado ou autorización aos servizos sociais para a súa consulta.

- Contrato de alquiler (Se é o caso.)

- Xustificante da necesidade para a que se solicita a axuda. Débedas de aluguer, hipoteca ou comunidade. Asinado polo propietario, banco ou comunidade de veciños.

- Xustificante de débedas de subministros.

- Xustificante médico no caso de axudas para gastos de atención sanitaria.

- Calquera outra que a persoa estime oportuno presentar

- Certificado de Vida Laboral

:: Observacións

O departamento de Servizos Sociais poderá solicitar calquera outra documentación que considere necesaria para a resolución da axuda solicitada.

:: Normativa Municipal

Bases do programa de prestacións individuais municipais non periódicas de emerxencia social para o ano 2014

---

Fonte: https://sede.vigo.org/expedientes/tramites/tramite.jsp?id_tramite=379&la...