Feed aggregator

DOCUMENTO DA PAZ

Comunidade Base Coia - fai 2 horas 35 min

A finais do ano 2017, a COORDINADORA DE CRENTES GALEGOS, redactou e fixo público o Documento da Paz. Como na nosa comunidade celebramos o DIA DA PAZ, coincidindo co anivesario da morte de Mahatma Gandhi presentamos hoxe este interesante documento que tamén daremos a coñecer nos próximos días.

 DOCUMENTO DA PAZ 2017

 A IGUALDADE QUE SOÑAMOS

Pois si, agora que o século XXI se fai maior de idade, declarámolo con convicción: soñamos coa igualdade. Temos ilusión, non somos ilusas; sabemos das dificultades, non somos parvos. Somos fillos e fillas dunha longa tradición humanizadora: a que vai desde o profetismo da antigüidade aos homes e mulleres revolucionarias dos últimos séculos, a que vén desde o Evanxeo até a declaración dos Dereitos Humanos. Temos os pés na realidade, pero, desde a nosa raíz cristiá, convócanos e mobilízanos a fe compartida nunha humanidade única, aínda que non a vexamos realizada; sentímonos chamadas e empurrados pola esperanza nunha fraternidade radical, contra toda aparencia, imprudentemente abertas a un futuro máis xusto.

Porque a igualdade que soñamos xa foi asomando. É fráxil, pero xa está entre nós, acubillada no pobo, nos dereitos e nas institucións longamente pelexadas e conquistadas; está aí, marabillosamente incompleta. Por iso celebramos -e defendemos- cada pequena vitoria dese amor en acción que se chama dereito social, sanidade universal, igualdade de xénero, inclusión do estranxeiro, coeducación pública ou pensión digna.

A igualdade que soñamos, soñámola espertos porque o avance dos dereitos e a igualación nas oportunidades son a expresión política da tenrura, da tenrura das sociedades e dos pobos e das mellores utopías da humanidade.

A igualdade que soñamos ten inimigos

Vemos, non obstante, que a igualdade cotiza á baixa. Lévanse máis a riqueza impúdica, o marcar as distancias ou o defender sen pudor a iniquidade, mantida con teitos e muros de cristal, invisibles. E tamén con muros dos outros, obscenos, con concertinas. Tragamos decote discursos como que a redistribución da riqueza, esa que equipara algo os desiguais e rescata aqueles que a sociedade desbota, resulta “disfuncional”, un atranco para a competitividade e o crecemento. E hai quen, instalado na fortuna ou no enchufismo, elabora finísimos argumentos para distinguir entre pobreza merecida e inmerecida.

Si, constatamos, con pouca marxe para a dúbida, que estamos en tempos críticos para a igualdade como proxecto colectivo, para seguirmos soñándoa, apertándoa, albiscándoa a pesar da néboa mesta dos discursos e das propagandas dominantes. Está cuestionada, asediada, desprezada por estudosos economistas liberais, por modelos sociais agresivos e triunfadores ou, mesmo, por desgraza, por políticas e movementos de odio ao diferente que resucitan as peores pantasmas desta vella Europa.

A igualdade que soñamos sae da crise malferida

A recesión e a crise que vivimos tivo moito de fraude aos nosos soños colectivos. Non admitimos daquela, e non podemos admitir agora, que saiamos de crise moito máis desiguais do que entramos. Os indicadores falan: a diferenza entre a renda media das familias máis ricas e das familias máis pobres disparouse; a denominada “intensidade da pobreza” é maior, a brecha salarial segue a aumentar. As mulleres que volveron para os seus fogares coa crise para coidar dependentes non están volvendo a ocupar postos de traballo e as que o conseguen é en condicións máis precarias respecto dos homes. E, o que é máis significativo, a pobreza incrementouse entre os que están en idade de traballar e entre os máis novos e feminizouse aínda máis. É unha constatación unánime: o publicitado crecemento económico desta economía “reaxustada” non está significando melloras na equidade. É o que a propia OCDE chama nos seus informes “crecemento en desigualdade”.

Saíuse da crise pola dereita. Os dereitos laborais están deturpados, anémicos, fanse contratos nunhas condicións de precariedade, falsidade e incerteza impensables hai tan só quince anos. Hoxe en día a xente nova, mesmo a mellor preparada, non pode conducir un proxecto vital cos ingresos e garantías que lle ofrece o noso mercado laboral. Por iso, simplemente, xa non están entre nós.

Pagar máis da metade dos teus ingresos para acceder a unha vivenda, ter que traballar os dous membros da parella en quendas imposibles por salarios “hiper”mínimos, ou traballar 60 horas para que che coticen media xornada é incompatible con crear unha familia. Procrear é unha heroicidade que non se compensa cunha caixa finlandesa, un cheque benvida ou con propaganda innecesaria en forma de “plan” contratada a empresas amigas sobre a marabillosa experiencia da maternidade.

A propaganda oficial é especialmente ferinte para as mulleres cando, nun contexto no que aturan despidos improcedentes por embarazo ou acoso sexual no traballo, seguen a percibir menos salario por idéntico traballo; cando os patróns -nunca mellor dito- culturais e de comportamento seguen dando por suposto que a parentalidade é un traballo feminino; cando son elas, tantas veces en exclusiva, as que coidan sen recoñecemento ningún das persoas dependentes, mesmo renunciando á súa carreira profesional e sen que ese traballo, unha vez “reaxustada” a lei, sirva para cotizar na Seguridade Social. Tamén, máis aínda, cando se segue exercendo unha violencia machista – alarmantemente vixente na adolescencia ciberdependente– sobre as mulleres ou cando se utiliza o corpo das mulleres como mercadoría.

A desigualdade, cando medra, cébase nos máis vulnerables. Creamos bolsas de exclusión porque a integración seica é para un premio para os perfectos, que, curiosamente, adoitan ser familia dos poderosos. Si, aínda hai clases. Incluídos e excluídas. Discapacidades, culturas distintas, minorías, enfermidades mentais… e tamén parados crónicos, fracasadas escolares, habitantes das marxes, sobrevivientes na xungla urbana. A cultura da pobreza tende a consolidarse e reproducirse, de pais a fillos, de nais a fillas. Só os servizos públicos de calidade e as prestacións e pensións son efectivos para paliar, para coser e cicatrizar as fendas social.

A solidariedade interna, ese cemento moral das sociedades, reséntese. Pero a primeira vítima son os estraños, os outros, os diferentes. É como se nos vacinasen contra o sentimento de vergoña. Acollemos unha parte mínima, ridícula, das familias de refuxiados sirios que nos comprometemos acoller, familias con menores que foxen dunha guerra infame… e non sentimos culpa nin vergoña. Mesmo montamos argumentarios sobre o terrorismo infiltrado ou, en palabras de bispo, sobre que “non todo é trigo limpo”. Pero deberiamos estar avergoñados. Tanto como se os nosos gobernantes admitisen subornos na adxudicación de contratos ou fosen amigos de narcotraficantes. A vergoña é condición da dignidade. Van xuntas. Resistímonos á desvergoña. Temos razóns para indignarnos.

A Igualdade que soñamos non é barata

 Medrar na igualdade non é un soño etéreo. Ten concreción xa, ten expresión social e ten política económica.

Sabemos que é fácil dicirlle ao corpo electoral o que quere oír. Por exemplo, que a igualdade é barata. Pero non é así.

Medrar na igualdade precisa un plan. E un plan non é unha proclama, non son un feixe de slogans, non é unha perrencha opositora. Tampouco non abonda con tomar a rúa, aínda que faga falta empurrar a historia e contrapesar a tendencia dominante coas nosas indignacións. Un plan implica saber como e de onde imos obter os recursos financeiros para construír a igualdade que queremos, para deconstruír a desorde económica e social. Un plan implica facer números e propostas concretas e formular unha fiscalidade máis eficiente e xusta.

Efectivamente, necesitamos unha nova fiscalidade igualadora e unha nova moral fiscal. Non pode ser que o imposto de sociedades pasase dun 21% da recadación total en 2013 a tan só un 13% en 2015. Non pode ser que se lles dea un tratamento tan favorable ás rendas derivadas dos dividendos (cun máximo de tributación do 21%, con independencia do seu volume), comparado co trato dado ás rendas do traballo (que poden acadar o 45%). Non é admisible que 34 das 35 empresas que cotizan no IBEX teñan sedes en paraísos fiscais.

A igualdade que soñamos é unha tarefa

A nosa conciencia fiscal foi medrando. Sabemos agora da gravidade da fraude fiscal e da importancia e inconveniencia de ter un 25% de economía en negro. Tamén de facerlle caneos ao IVE. Pero non nos axuda a mellorar a nosa conciencia fiscal a falta de exemplaridade dos gobernantes, famosos e grandes empresas. Precisamos unha inspección fiscal eficaz e independente do poder político. Que vaia de arriba a abaixo.

E cómpre superar fronteiras. O capital xa as superou ben superadas. As normas que o controlan e regulan van moi por detrás. Non son admisibles os paraísos fiscais, nin a incapacidade das autoridades globais –comezando polas europeas- para harmonizar os tributos que se deben impoñer ás grandes corporacións e para establecer taxas sobre as grandes operacións especulativas de capitais –como a coñecida taxa Tobin- coas que financiar os programas de solidariedade global que o noso mundo precisa, eses que mitigarían os grandes fluxos migratorios de xente famenta ou desesperada. Os representantes do pobo deben ter poder sobre as corporacións multinacionais, e non á inversa.

Estamos diante da revolución da robótica. Os gobernos e os lexisladores deben anticiparse aos seus efectos sobre a clase traballadora e sobre os sistemas de protección, que son os garantes da igualdade. Non podemos permitirnos unha masa de excluídos tecnolóxicos sen futuro nin lugar na sociedade. Os incrementos de produtividade que producen os robots, expulsando man de obra, deben ter a súa propia cotización e tributación fiscal. É tempo de retomar en serio o debate da Renda Básica universal e incondicional. Porque o “traballo” xa non se reduce ao “emprego”. Porque esa renda, en Galicia, unida a incentivos intelixentes á actividade e residencia rural permitiría políticas de reequilibrio demográfico do territorio que son un desafío inaprazable na nosa terra.

Hai moita dignidade e dereitos que lle devolver á clase traballadora, comezando por xornadas e contratos legais e o dereito ao descanso: en sectores feminizados como o comercio, que foi do dereito intocable ao descanso dominical ou da fin de semana, noutrora defendido por sindicatos e igrexas.

Queremos chamar a atención sobre a necesidade dunha clara aposta pola coeducación, por unha educación que non siga reproducindo os estereotipos de xénero, que fomente igualdade e a non violencia, nas familias, nos centros educativos, nos medios de comunicación social ou na Igrexa. A educación precisa un plan, non se pode improvisar.

Haberá máis igualdade, harmonía e inclusión social se hai unha educación pública de calidade, ben dotada en medios, contidos e métodos, cos mellores funcionarios –seleccionados baixo os principios de igualdade, mérito e capacidade– e motivadora para o alumnado. Esa é a mellor estratexia para romper o fatalismo da reprodución interxeracional da exclusión social e laboral. É a mellor vacina contra a desigualdade.

Cómpre seguirmos defendendo o sistema de sanidade pública que tanto traballo custou erguer. Non é barato. É, por exemplo, incompatible coas bolsas de corrupción, coa distracción de millóns de euros públicos cara aos petos privados dos partidos e ás contas correntes suízas dos gobernantes. Non temos cartos para subornos nin mordidas porque fan falta para quirófanos e doutoras. Cómpre sermos tan rigorosos no control do gasto sanitario como no descontrol da fraude fiscal e da corrupción.

As pensións públicas exerceron durante a crise o papel de principal ferramenta de igualación e compensación das bancarrotas familiares. Foi o principal estabilizador anticíclico. Cómpre, efectivamente, un debate sobre a viabilidade do sistema de pensións, pero non para privatizalo nin recortalo, senón para facelo fiscalmente viable.

Os servizos sociais públicos son a expresión da nosa solidariedade colectiva. Xunto coa acción xenerosa, incisiva e eficaz das organizacións sociais solidarias tecen unha malla de protección para todos aqueles que están en desvantaxe. Non podemos permitirnos un sistema de servizos sociais anémico porque a atención aos menores en risco, ás persoas con discapacidade, ás dependentes, aos individuos e minorías excluídas polas máis diversas razóns son o verdadeiro termómetro da nosa conciencia social.

Non pode haber igualdade se non se fai xa un pacto de estado contra a violencia de xénero, se non se lexisla para erradicar os abusos sobre a muller. Haberá igualdade cando as mulleres poidan camiñar pola rúa sen medo, cando todos os nenos e nenas se sintan seguros no seu fogar, cando calquera muller, independentemente da roupa que vista ou dos seus hábitos sociais, se poida sentir protexida pola xustiza.

Por fin, como comunidade de comunidades cristiás, sabemos que a igualdade comeza pola propia casa. Cómpre construírmos comunidades eclesiais igualitarias, fraternas, sen discriminación de funcións en función de xénero, inclusivas coa diversidade social e de identidades e culturas. Esa é a mellor forma, non hai outra, de comunicar a Boa Nova, facéndoa realidade cada día, desde dentro, desde o concreto, desde a cociña da nosa casa común.

Coordinadora de Crentes Galeg@s

 

Categorías: Comunidade Base Coia

PRESENTACIÓN DA ONG “ACCIÓN VERAPAZ”

Comunidade Base Coia - Sáb, 20/01/2018 - 22:05

Na Asamblea Parroquial do mes de xuño, entre outros proxectos, decidimos poñer en marcha na nosa comunidade unha delegación da ONG da Familia Dominicana “Acción Verapaz”. Botabamos de menos unha actividade adicada a solidariedade continua, e non somente no Nadal, cos pobos do mundo mais empobrecidos.

José Antonio Lobo e Dulce Carrera, dirixentes da devandita ONG ,faran a presentación o venres 26 de xaneiro ás 8 da tarde no Salón de Actos da Parroquia

Paxina web de Acción Verapaz aquí

Categorías: Comunidade Base Coia

Lanbide en el banquillo por vulneración de derechos sociales

Baladre - Sáb, 20/01/2018 - 12:33

En defensa de los derechos sociales

El pasado lunes 15 de enero por la mañana se vio en los juzgados de lo contencioso-administrativo de Gasteiz la demanda que presentó contra Lanbide el vecino de Barakaldo J.M.G., en el mes de mayo del 2017.

Este trabajador autónomo de 28 años denunció la vulneración de derechos que ha sufrido al denegarle el acceso a la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo, por su bajo salario.

Categorías: Baladre

Presentació i debat del llibre “Al cor de la bèstia. Limitacions dels governs dels canvi”

Baladre - Sáb, 20/01/2018 - 12:06

Dissabte 20 de gener a les 19h, la biblioteca social Vicent Garrido de l’Ateneu Popular de Xàtiva, presenta el llibre “Al cor de la bèstia. Limitacions dels governs dels canvi”  a càrrec d’un membre de Caliu editorial; i un debat, al voltant del paper dels moviments socials i els governs del canvi, en la transformació social, en el qual participaran convidades d’alguns partits polítics que treballen des de les institucions del canvi, i persones o entitats dels moviments socials.

Categorías: Baladre

DIA DA PAZ

Comunidade Base Coia - Ven, 19/01/2018 - 23:20

DIA DÁ PAZ

Como todos os anos a nosa comunidade celebra o DIA DA PAZ. Celebración que se fai con motivo da conmemoración da morte do gran profeta da paz do noso tempo, Mahatma Gandhi, asasinado hai 69 anos . cando participaba nunha oración pola paz.

Con este motivo na tarde do dia 20 de Xaneiro teremos:

Festival da paz. Catequistas, nenos, xoves e adultos participaremos nunha xornada pacifista no Salón de Actos da Parroquia ás 5 da tarde. Haberá manifesto, teatro, cancións e talleres para todos.

Filloa solidaria, amenizada por cantos de pandereteiras e grupo de gaitas. O importe dá venda dás filloas vai destinado ao proxecto da Campaña de Nadal da Parroquia: SOLIDARIEDADE COS AFEECTADOS POLO FURACAN “IRMA” NO CARIBE.

(Colabouran Parroquia, Movemento Cidadan e Asociacions cultural e de Mulleres)

Categorías: Comunidade Base Coia

Nosotras las Personas 2018-01-16

Nosotras las Personas - Mar, 16/01/2018 - 22:27

Especial con Lucía Maina, periodista, comunicadora social y militante argentina y residente este año en Catalunya, con la que hablaremos sobre las luchas y momento político en ambos países. Una hora de reflexión y activismo que no debes perderte. Nos vemos en las calles.

Luchas y búsquedas por los derechos sociales más allá de territorios, más allá de organizaciones y grupos. Conducido desde Canarias para todos los mundos por las gentes de Baladre y Radio Pimienta.

Ver en línea : Radio Pimienta
Categorías: Nosotras las personas

Málaga - "Calendario S.O.S, ¡Derecho a la Vivienda!"

Baladre - Mar, 16/01/2018 - 00:26

Esta semana viene bien cargadita con acciones importantes y urgentes con respecto a la reivindicación del derecho a la vivienda. Compañeras de la Pah y Stop Desahucios pedimos vuestra participación y difusión

El miércoles 17, acción en Banco Santander, Calle Armengual de La Mota 3, (frente al Corte Inglés):  Para evitar el desahucio de Pepe y su hijo menor, vecinos de La Corrala La Guevara.

-Martes 16,a las 11h en Banco Popular de Avda Conde San Isidro 4, Fuengirola: Acción para convencer al Banco Popular de suspender el desahucio de la vivienda de Lucía y su familia, que tendrá lugar el próximo jueves 18 si no lo evitamos! (Luisa: 637 770 874)

- Jueves 18, 8h en Calle Pablo Romero 39 6ºD, Los Boliches (Fuengirola): PIKETE ANTIDESAHUCIOS en la vivienda de Lucía y su familia. (Luisa: 637 770 874) ESTE DESAHUCIO LO VAMOS A PARAR! . Si se para con antelación el desahucio de Lucía en Fuengirola, jueves 18 rueda de prensa en la Corrala La Guevara (si no, se aplaza)

- Sábado 20, 12h en la plaza de la Victoria: Asamblea vecinal PAREMOS EL DESAHUCIO DE PEPE y la problemática de la vivienda en el barrio de la Victoria y fuente olletas.  -Martes 23, desde la madrugada PIKETE ANTIDESAHUCIO : PAREMOS EL DESAHUCIO DE PEPE Y SU HIJO MENOR DE EDAD.

BANCO SANTANDER QUIERE DESAHUCIAR A PEPE Y SU FAMILIA! 

Asamblea sábado 20 de enero 12h en la Plaza de la Victoria para tratar la problemática de la vivienda y muy especialmente la situación de emergencia de la familia de Pepe, vecino de la Corrala La Guevara que padece grave enfermedad degenerativa, a quien BANCO SANTANDER quiere desahuciar el martes 23 de enero, si entre todas no lo evitamos.

Mientras en Málaga el precio de la vivienda sube un 20% en tan sólo un año, Pepe y su hijo menor de edad pueden ser desahuciados a cargo de BANCO SANTANDER, quien se niega a negociar un alquiler social para seguir especulando con el derecho a la vivienda, facilitado esto por la Instituciones públicas.

ESTE DESAHUCIO LO VAMOS A PARAR! LA CORRALA LA GUEVARA NO SE TOCA! LA VIVIENDA NO ES UN LUJO, ES UN DERECHO!

Evento en Facebook ----> AQUÍ

Categorías: Baladre

Islandia desmonta los falsos mitos de la brecha salarial entre hombres y mujeres

Baladre - Lun, 15/01/2018 - 16:15

En pocas palabras. Sí se puede. 15-M RONDA.-  Un Informe del Foro Económico Mundial advierte de que la brecha de género se sitúa a nivel mundial en el 59%, la mayor tasa de desigualdad desde 2008. España se sitúa en el puesto 29 del ranking de Igualdad de Género en el que participan 144 países. Las proyecciones basadas en los datos del Informe Global de la Brecha de Género 2015 apuntaban a que la brecha económica podría cerrarse en un plazo de 118 años, esto es en el año 2133. Sin embargo, este progreso se ha invertido desde entonces y el periodo se amplía a 170 años, lo que supone hasta el año 2186. Pero, Islandia que es uno de los países más avanzados en materia de igualdad, ha prohibido por ley la ilegalidad de las diferencias salariales y ha decretado que un mismo trabajo debe obtener una misma remuneración sin importar el sexo, la identidad de género, el grupo étnico, la identidad sexual, la nacionalidad o la religión.

Categorías: Baladre

Radio Pimienta, 13 años de sonora rebeldía

Baladre - Lun, 15/01/2018 - 16:07

Enero es el mes de los comienzos. Es el mes en el que comienza el año para la cultura predominante, pero también es el mes del inicio de las revoluciones. Dos de las que más han marcado la historia contemporánea nacían un 1 de enero, como propuestas de vida nueva. Una la revolución cubana que nos enseñó que era posible donde nadie la esperaba. La otra la zapatista, que vino a rompernos la cabeza y los moldes poniéndolo todo patas del revés, con las de abajo arriba y las de arriba obedeciendo, mezclando lo ancestral con los cambios necesarios para ser más nosotras y menos las unas que ordenan.

Categorías: Baladre

18 de enero, ENCUENTRO DE LA ASOCIACIÓN CONTRA LA EXCLUSIÓN ALAMBIQUE.
    Jueves, 18 de Enero
a las 19:00 h.en la Casa de Iniciativas Comunitarias "SUAÑU"

ENCUENTRO  DE LA ASOCIACIÓN CONTRA LA EXCLUSIÓN ALAMBIQUE.

Comenzamos el año viéndonos para tratar diferentes temas (las reuniones son abiertas a la participación de todas las personas interesadas):
1.- Preparación Campaña 2018 "Despacio y por la orilla... desconectando del capitalismo".
2.-  Información sobre la Oficina de información y denuncia sobre derechos y recursos sociales "La Espiral".
3.- Enredos y coordinaciones.
4.- Varios.
QUÉ LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN PLANTEAMOS

Categorías: Alambique Asturias

¿Políticas sociales o políticas de beneficencia contra las personas pobres?

Baladre - Dom, 14/01/2018 - 12:54

Erletxea.- En los últimos tiempos "las políticas sociales" del consistorio de Irun (Gipuzkoa) se han convertido en asiduos titulares en la prensa local de masas. Políticas sociales que emanan del cajón desastre que es el Departamento de Bienestar Social. La exclusión extrema de las personas sin hogar ha subido hasta el primer puesto de estas noticias. ¿Pero qué hay detrás de estas noticias y más importante, detrás de estás "políticas sociales"? No parece que todo lo que reluce sea oro, así al menos lo entendemos desde Erletxea.

Categorías: Baladre

“Tu cara me suena”. Control facial y tecnología

Baladre - Dom, 14/01/2018 - 12:48

Hay que tener mucha cara!!. Podría ser una expresión para definir una conducta reprochable que denota un abuso descarado o aprovechamiento con engaño de por medio. Pero también puede ser un lema o consigna perfectos para señalar las prácticas que desarrollan las techo-élites, tanto estatales como privadas, que se dedican a esto del control social y la represión selectiva avanzada. Eso es lo que desvela un articulo sobre los sistemas de reconocimiento facial de Joseba Elola publicado en el País y titulado "Nos hemos quedado con tu cara”.

Categorías: Baladre

Campaña de alegacións colectivas ao decreto da RISGA

Comunidade Base Coia - Xov, 11/01/2018 - 23:25

A finais de ano a Xunta penduraba o borrador do decreto que desenvolve a lei da RISGA. Xunto á publicación deste documento abren un período para presentar alegacións que finaliza o 19/01/2018.

Dende a ODS-Coia elaboramosuse unha proposta de alegacións, que animamos a presentar nos rexistros da Xunta antes do 19 de xaneiro a todas aquelas persoas comprometidas coa xustiza social (só tes que encher os teus datos e asinar).

Fronte a “esmola social” da RISGA e do resto de políticas sociais propoñemos a creación dun novo dereito que supere a política vixente prestacións e axudas sociais que non eliminan nin o empobrecemento nin a desigualdade. Fronte a isto propoñemos un novo dereito: a Renda Básica das iguais que garanta, xunto a outras medidas, unha vida digna para todas as persoas. Na transición cara ese novo dereito propoñemos unha serie de medidas de urxencia que detallamos nos seguintes puntos:

– Contía digna: ninguén cobrando menos de 890 €/mes por persoa (metade da renda per cápita da Galiza, dividida entre todas as persoas residentes no país). Así como a eliminación do IPREM que leva 6 anos conxelado.

– Dereito para aquelas que residan na Galiza, con indepencia do seu pasaporte e situación administrativa.

– Brevidade e simplicidade na tramitación: as resolución as fai a Xunta, sen pasar polos servizos comunitarios dos concellos, e ten que estar resolta nun prazo máximo dun mes dende a solicitude.

– Compatibilidade con axudas e prestacións (PNC, Axuda familiar, RAI…) de contía inferior mentres non desaparezan.

Botádenos unha man enchendo a alegación que podedes descargar aquí >http://odscoia.arkipelagos.net/sites/odscoia.arkipelagos.net/files/model…

As podedes enviar de varias formas:

1- Enchendo o formulario na web da Xunta onde está subido o borrador > https://transparencia.xunta.gal/tema/informacion-de-relevancia-xuridica/…

2- Meténdoa a través do rexistro da Xunta.

3- Achegándonola ao noso mail (odscoia@riseup.net) e dende aí as enviamos nós.

Categorías: Comunidade Base Coia

“O Vigo que [NON] sorrí”, unha exposición itinerante sobre o Vigo que non vemos

Comunidade Base Coia - Xov, 11/01/2018 - 23:23

Este sábado 13 de xaneiro activistas de diferentes colectivos sociales portarán imaxes de “O Vigo que [NON] sorrí”, obra itinerante de Aarón Díez que procura denunciar a exclusión social na que malviven miles de viguesas. Partillamos a nota de prensa deste acto que apoiamos xunto a outros colectivos da cidade:

“Una veintena de retratos para ilustrar O Vigo que [NON] sorrí, un trabajo fotográfico que trata de mostrar la otra cara de la ciudad, el Vigo que no vemos. Activistas de diferentes colectivos sociales portarán las imágenes de esta exposición itinerante, el próximo sábado 13 de enero a las 12 del mediodía, en la calle de Príncipe, con el fin de visibilizar la exclusión social en la que malviven miles de vigueses y viguesas.

“O Vigo que [NON] sorrí muestra la dura realidad de algunos de nuestros vecinos y vecinas. Las fotografías fueron tomadas durante el inverno pasado en diferentes barrios de la ciudad. Trata de mostrar la realidad de un Vigo que no sonríe porque no tiene motivos para hacerlo. El Vigo del no: del no tengo casa, no tengo trabajo, no tengo voz, no tengo derechos… El Vigo que no queremos ver o que sólo miramos de reojo”, explica Aarón Diez, autor de los retratos.

La iniciativa nace como respuesta a la exposición patrocinada por el Concello de Vigo, en julio de 2016, donde se mostraba un Vigo sonriente. “Con este trabajo no pretendemos criticar la buena voluntad del proyecto, que quería sacar una sonrisa a la gente, buscamos apelar a la empatía y a la responsabilidad colectiva ante los dramas sociales que tenemos en la puerta de casa, aquellos que las instituciones tratan de ocultar”, opina el fotógrafo, que señala que “vivimos en una ciudad hermosa pero donde hay demasiadas personas que no pueden disfrutarla”.

Las imágenes relatan la historia de una veintena de vecinos y vecinas. Por un lado, de las víctimas del desempleo, la pobreza, el maltrato o el abandono institucional de los últimos años. Por otro, de los activistas que luchan por un Vigo más justo e igualitario. El objetivo de la obra es situar en el centro del debate a esa parte de la ciudad que queda siempre en segundo plano.

La exposición cuenta con el apoyo y la participación de organizaciones sociales locales como la Oficina de Dereitos Sociais de Coia, la Red de Solidaridad Popular de Vigo y el colectivo Acampada contra la pobreza”, Os Ninguéns y PAH Vigo, Tui – Baixo Miño.

Categorías: Comunidade Base Coia

Nosotras las Personas 2018-02-09

Nosotras las Personas - Mér, 10/01/2018 - 14:59

Esta semana en Nosotras las Personas te traemos un especial con la entrevista a Albert Sales es miembro de "Vagos y Maleantes" y con quien hablaremos largo y tendido de pobreza, exclusión social, capitalismo y sus consecuencias en las personas de abajo. Esperamos que te quedes con nosotras en esta hora de relflexión social y activismo. Nos vemos en las calles.

Ver en línea : Radio Pimienta
Categorías: Nosotras las personas

Carbón para unos presupuestos con recortes sociales

Baladre - Sáb, 06/01/2018 - 12:54

Por unos presupuestos más justos y solidarios

En la mañana del jueves 4 de enero los "Reyes Magos" han entregado decenas de kilos de carbón ante el Departamento de Acción Social y el Ayuntamiento de Barakaldo bajo el lema "carbón contra los recortes sociales".

Categorías: Baladre

Palabras del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 1 de enero del 2018. 24 Aniversario del inicio de la guerra contra el olvido.

Baladre - Sáb, 06/01/2018 - 12:46

Palabras del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 1 de enero del 2018.

24 Aniversario del inicio de la guerra contra el olvido.

Categorías: Baladre

Nosotras las Personas 2018-01-02

Nosotras las Personas - Xov, 04/01/2018 - 13:01

Esta semana entrevistamos a Luis Rico de Ecologistas en Acción. En territorios viajamos a Argentina con la entrevista a las Kooperativas de Kolectivas Autónomas de Córdoba. En la sección feminista conoceremos a Remedios Zafra, y en libros y editoriales alternativas hablamos de "Cambio Climático S.A." - Nos vemos en las calles.

Ver en línea : Radio Pimienta
Categorías: Nosotras las personas

Manifiesto por la Amnistía Social

Baladre - Dom, 31/12/2017 - 15:20

Desde finales de la década anterior se produce una situación calificada comúnmente, incluido el partido en el gobierno, como de urgencia, de emergencia, de excepcionalidad, justificando así la agresión a los Derechos sociales y políticos, diseñando con la escusa de la llamada crisis, una situación social basada en "robar a los pobres para dárselo a los ricos", Rompiendo en mil pedazos el implícito pacto social del llamado "régimen del 78". Esta excepcionalidad, urgencia y emergencia legitima y hace necesaria también una respuesta por parte de los sectores más afectados de la sociedad y organizaciones sociales que va más allá del papel mojado en el que se han convertido el código penal y el texto constitucional, abriendo un espacio mas que constituyente, "constituido de hecho", donde la legitimidad del acto se encuentra en la circunstancia más que en el acuerdo previo, traicionado y desbordado por la expresión de los intereses de aquellos que hacen del dominio su forma de relación con el resto de la humanidad.

Categorías: Baladre

Documental: Entre el dia i la nit, no hi ha paret. Xàtiva, el dijous 4 de gener

Baladre - Dom, 31/12/2017 - 13:30

El dijous 4 de gener, la Biblioteca social Vicent Garrido de l'Ateneu Popular de Xàtiva presenta el documental "Entre el dia i la nit, no hi ha paret", del col·lectiu Les Espigoladores . Un projecte entorn la memòria històrica, i les vivències del paper de les dones a l'horta de Campanar, la Partida de Dalt i en la desapareguda Partida del Pouet.

Categorías: Baladre