Listaxe de axudas sociais para mulleres vítimas de violencia

Compartimos unha listaxe de axudas para mulleres que sofren violencia machista. En breve tentaremos procurar axuda para facer algo máis exhaustivo:

- Axudas periódicas: http://igualdade.xunta.es/gl/axudas/axudas-periodicas-para-mulleres-viti...

- Pagamento único: http://igualdade.xunta.es/gl/axudas/axuda-de-pago-unico-e-indemnizacions...

- Renda Activa de Inserción (RAI): http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_par...

- Inserción Laboral: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2006/20060510/AnuncioC102_gl.html

- Garantía pagamento alimentos: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-21500

- Prestación por fillx a cargo: http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension1093...